Aktuális
Lakóhely szerinti nyilvántartás

Lakóhely szerinti nyilvántartás

A kamarai tagnyilvántartással kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a szakmagyakorlók figyelmét.

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény megszületése óta a kamarai tag a lakóhelye szerint illetékes területi kamara tagja, adatait a területileg illetékes kamara tartja nyilván és kezeli. A lakóhely a lakcímkártyán szereplő adat és ha van, az eltér a tartózkodási helytől. A lakóhely szerinti nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezés a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben is változatlanul megmaradt. A taggal kapcsolatos kamarai ügyekben a lakóhelye szerint illetékes területi kamara jogosult és köteles eljárni.

Ezen jogszabályól adódó kötelezettség mind a tagot, mind a Területi Kamarát érinti.

Minden tag jogszabályból eredő kötelessége, hogy a lakóhelye szerint illetékes területi kamara tagja legyen, és amennyiben a lakóhelyében változás történik, úgy azt jelezze az illetékes területi kamarának, és a jogszabályban foglaltak szerint járjon el a továbbiakban.

A Területi Kamarák csak a lakóhely szerint hozzájuk tartozó kamarai tagokat tarthatják nyilván, mivel ezen adatok birtokában tudják meghatározni az érvényes taglétszámukat, amely mind a küldöttek számának meghatározásakor, mind a tagdíjrészesedés feladásakor releváns adat. A Magyar Építész Kamara erről több alkalommal adott tájékoztatást a területi kamarák felé.

Az országos névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás, amelyet az országos kamara a területi kamarák adatszolgáltatása alapján vezet. Mind a hatályos, mind az októbertől életbe lépő törvényi előírások alapján az adatokban bekövetkezett változást a tag 15 napon belül köteles bejelenteni, amelybe a lakóhely is értelemszerűen beletartozik. Amennyiben lakóhelye megváltozik, úgy átjegyzését kell kérnie az illetékes területi kamarához.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a jogszabálymódosításokkal összefüggésben is kiemelten foglalkozik ezzel a témával. A Magyar Építész Kamarához eljuttatott véleményében kifejtette, hogy az átjegyzési kérelem elmulasztása jogszabálysértés, amely fegyelmi vétségként kezelendő. „Amennyiben a területi kamara tudomására jut, hogy valamelyik tagjának lakóhelye nem a kamara illetékességi területén található, és a tag elmulasztott átjegyzési kérelmet benyújtani, a kamara köteles eljárni. A tag eredménytelen felszólítása esetén köteles etikai-fegyelmi eljárást lefolytatni vele szemben. Ha ennek során megállapítást nyer a fegyelmi vétség elkövetése, alkalmazható a kizárás, tehát a tagsági viszony megszüntethető.” A minisztériumi véleményből fontos kiemelni azt is, hogy amennyiben a tag lakóhelye „már a felvételkor sem az adott kamara területén volt, vagyis a kamara mulasztása folytán került az illető felvételre, akkor az ő tagsága törvényellenesen áll fenn.” Ebben az esetben is az előzőek szerint kell a területi kamaráknak eljárniuk.

Mindezeket figyelembevéve kérjük tagjainkat, hogy amennyiben nem a lakóhely szerint illetékes területi kamara tagjai, úgy azt mielőbb jelezni szíveskedjenek kamarájuknál és kezdeményezzék átjegyzésüket.

2024. február 15.